دعوت دکتر مرتضی کرمی رئیس انجمن مطالعات برنامه درسی برای شرکت در نوزدهمین همایش انجمن

همایش نوزدهم

دکتر مرتضی کرمی
_دانشیار گروه مطالعات برنامه درسی دانشگاه فردوسی مشهد
_رئیس انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

?نوزدهمین همایش ملی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با عنوان «برنامه درسی و مسئولیت اجتماعی»

? ۳ و ۴ اسفند ماه ۱۴۰۱
◾️دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

تلفن تماس: ۰۹۰۲۰۸۵۲۰۹۷
ایمیل: info@scu-icsa19.ir