تأسیس کمیته ملی و استانی معلمان

رویدادها

همزمان با هفته آموزش و بزرگداشت روز معلم، تأسیس کمیته ملی و استانی معلمان در دستور کار انجمن مطالعات برنامه درسی ایران قرار گرفت.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، تأسیس کمیته ملی و کمیته‌های استانی معلمان در چشم‌انداز اقدامات استراتژیک انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در دوره جدید مورد توجه و تأکید قرار گرفته است و هدف از آن، برقراری پیوند مستحکم‌تر بین جامعه معلمان به عنوان کنشگران عرصه عمل برنامه درسی با اندیشمندان عرصه نظر برنامه‌ درسی است.

به منظور این‌که نسبت نظریه و عمل در برنامه درسی به یک نسبت متوازن بدل شود و هیچ‌یک‌ بر دیگری تحکم و تقدم نداشته باشد، تعامل و ارتباط متقابل معلمان در مقام نمایندگان عمل و متخصصان دانشگاهی در مقام نمایندگان نظر برنامه درسی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

در این راستا، هدف کلانی که انجمن در ارتباط با تشکیل کمیته ملی و استانی معلمان تعقیب می‌کند، یاری جستن از جامعه فاخر معلمی کشور است تا به مدد آن پیله نظر شکافته شود و پیوند با عرصه نیازهای واقعی نظام تعلیم‌ و تربیت و مدرسه، دانش‌ نظری را بیش از پیش به بار نشانده و شکوفا سازد. در حقیقت انجمن با تشکیل کمیته ملی و استانی معلمان، دست نیاز به سوی جامعه معلمی کشور دراز می‌کند تا در سیاست‌ها و تصمیمات خود از سیر مطلق در وادی‌ نظر فاصله گرفته و به عرصه نیازهای واقعی نظام تعلیم‌ و تربیت و مدرسه نزدیک شود. در این راستا، معلمان به عنوان عاملان برنامه درسی، اطلاعات ارزشمندی درباره مسائل برنامه درسی در موقعیت‌های ویژه تربیتی یا مدارس دارند که اشتراک‌گذاری این اطلاعات با اصحاب نظر برنامه درسی، منجر به بهسازی و اثربخشی برنامه‌های درسی در فرایند طراحی و اجرا خواهد شد. بنابراین‌، انجمن مطالعات برنامه درسی با را‌ه‌اندازی کمیته ملی و استانی معلمان درصدد تحقق این مهم است‌.

امید است با تاسیس کمیته ملی و کمیته‌های استانی معلمان در انجمن مطالعات برنامه درسی، بتوان به شکل تدریجی به این اهداف دست یافت.