جلسه انجمن با سردبیران نشریات

اخبار انتشارات

در جلسه انجمن با سردبیران نشریات عنوان شد؛
پیش بردن نشریات انجمن در مسیر بین‌المللی‌سازی

در جلسه‌ رئیس و مدیر کمیسیون پژوهش انجمن با سردبیران نشریات انجمن بر پیشبرد مسیر سه نشریه انجمن به سمت بین‌المللی شدن تاکید شد.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ جلسه‌ای با موضوع «بین‌المللی‌سازی نشریات انجمن» با حضور آقای دکتر مرتضی کرمی رئیس انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، خانم دکتر نرگس کشتی آرای مدیر کمیسیون پژوهش انجمن، آقای دکتر فرهاد سراجی سردبیر فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران، آقای دکتر جواد حاتمی سردبیر دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی و خانم دکتر زهرا گویا سردبیر دوفصلنامه برنامه درسی نظریه و عمل در تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۲ برگزار شد.

در این جلسه حاضران، نشریات را جزو مصادیق مرجعیت علمی انجمن برشمرده و بر بین‌المللی‌سازی نشریات انجمن تاکید داشتند. مصوبات این جلسه عبارتند از:

۱. هر سه فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران، دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی و دوفصلنامه برنامه درسی نظریه و عمل دارای چکیده مبسوط انگلیسی باشند.

۲. هر نشریه ذکر شده یک شماره به زبان انگلیسی منتشر نمایند.

۳.در هیئت تحریریه نشریات ذکر شده، اعضای خارجی حضور پیدا کنند.

۴. چکیده همایش‌ها در قالب چکیده انگلیسی منتشر شود.