جلسه دهم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

اخبار هیئت مدیره

جلسه دهم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

 

دهمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر مهرمحمدی، دکتر کرمی، دکتر نیک نام، دکتر کشتی آرای، دکتر حاتمی، دکتر خسروی، دکتر عراقیه، دکتر جمال‌الدینی، دکتر خزایی، دکتر فرزادنیا و دکتر رفیعی ۲۶ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این جلسه ادامه بررسی عملکرد و برنامه کمیسیون آموزش و کمیسیون پژوهش در دستور کار قرار گرفت. موضوع حساسیت به نظام آموزشی و واکنش نشان دادن نسبت به مسائل آن مطرح و تصمیم بر نقد موضوعات جدی آن گرفته شد. همچنین مقرر شد طراحی و اجرای سلسله فعالیت‌ها و رویدادهایی جهت ارتقاء بینش و عملکرد جامعه با رویکرد فراکنشی صورت گیرد.

در این جلسه بررسی عملکرد و برنامه کمیسیون آموزش انجام شد و اعضا بر نقش این کمیسیون در پاسخگویی اجتماعی با تمرکز بر تصریح اهداف کمیسیون و ارتباط آن با ماموریت‌های انجمن، رفتن به سمت بخش‌ها و سازمان‌هایی که به تخصص برنامه درسی نیاز دارند مانند صنعت، بهداشت، شناسایی نیازهای گروه‌های هدف مختلف، تاکید بر کابردی بودن آموزش‌ها، ارائه آموزش‌های پودمانی برای مشاغل مختلف مرتبط با تخصص انجمن، انجام فعالیت‌هایی نظیر نظرسنجی‌های مستمر، موردتوجه قرار دادن ارتباط با سایر کمیسیون‌ها و ارکان انجمن در تدوین برنامه‌‌ها، قرار دادن جامعه معلمان به عنوان گروه هدف جدی برای این کمیسیون، استفاده از فرصت هایی نظیر طرح  وزارت علوم در خصوص آموزش اساتید تازه جذب شده، تدوین بانک مدرسین، توجه به درآمدزایی در عین حفظ شان و جایگاه انجمن، مشارکت تمامی اعضاء هیئت مدیره در برگزاری کارگاه‌ها و مدیریت این کمیسیون مانند شیوه نامه ارائه شده کمیسیون پژوهش تاکید داشتند.

همچنین در ادامه این جلسه خانم دکتر کشتی‌آرای گزارشی از فعالیت‌های کمیسیون پژوهش با تاکید بر جشنواره دکتر علی شریعت‌مداری، نشریات و انتشارات انجمن به عنوان مهم‌ترین اقدامات در دوره تصدی مسئولیت ایشان ارائه نمودند .

انتخاب خانم دکتر خزایی به عنوان مسئول کمیسیون آموزش انجمن و ارائه طرحی جهت توسعه کمی و کیفی آموزش در جلسات آتی و انتخاب خانم دکتر کشتی‌آرای به عنوان مسئول کمیسیون پژوهش و ارائه برنامه‌های این کمیسیون مبتنی بر آسیب شناسی وضعیت موجود و تجارب گذشته در جلسات آتی از مصوبات این جلسه بود. همچنین مقرر شد سلسله نشست‌هایی در خصوص اهداف استراتژیک انجمن شامل مرجعیت علمی، پاسخگویی اجتماعی و کنشگری در اشتغال دانش‌آموختگان همزمان با تدوین نگاشت نخست برنامه برگزار شود.