هفتاد و سومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

اخبار هیئت مدیره

هفتاد و سومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

هفتاد و سومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر کرمی، آقای دکتر مهرمحمدی، خانم دکتر کشتی آرای، آقای دکتر آیتی، خانم دکتر رفیعی، آقای دکتر جمالدینی، آقای دکتر خسروی، خانم دکتر اسلامیان ، خانم دکتر خزائی، آقای دکتر استادحسنلو، آقای رحیمی، خانم بدری، آقای دکتر صابری ۱۱ دی ماه ۱۴۰۲ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این جلسه بررسی درخواست تاسیس شعبه انجمن در استان آذربایجان شرقی و استان کرمانشاه، فعال سازی شعبه انجمن در استان هرمزگان و فعال سازی شعبه انجمن در استان کرمان در دستور کار قرار گرفت.

در راستای دستور اول جلسه؛ آقای دکتر استاد حسنلو به نمایندگی از استان آذربایجان شرقی و آقای مبین رحیمی به نمایندگی از استان کرمانشاه در جلسه حضور یافتند و به معرفی اعضای هیئت موسس، برنامه ها و اهداف ایجاد شعبه پرداختند. هیئت مدیره انجمن با تاسیس شعبه در استان آذربایجان شرقی و استان کرمانشاه موافقت نمودند و بر عضوگیری، اعلام فراخوان، توجه به دستورالعمل برگزاری انتخابات و رعایت ضوابط آن و مشخص نمودن حیطه تخصصی فعالیت هر یک از دو شعبه فوق تاکید کردند.

در راستای دستور دوم جلسه؛ آقای دکتر صابری نماینده استان کرمان به توضیح اقدامات پیشین این شعبه و همچنین فعالیت های آینده آن پرداخت و پس از آن اعضای هیئت مدیره بر استقبال از همایش شعبه کرمان و پیشنهاد برای طرح در کمیسیون پژوهش جهت تعیین نمودن تم همایش، انعکاس فعالیت های شعبه در سایت مرکزی انجمن، فعال سازی شعبه با ترکیب فعلی و زمینه سازی جهت برگزاری انتخابات تاکید کردند.

در راستای دستور سوم جلسه؛ خانم دکتر بدری از سوی شعبه استان هرمزگان در جلسه حضور یافتند و هیئت مدیره انجمن بر آغاز فعالیت های شعبه استان هرمزگان در سطح استان با همکاری سایر دانشگاه ها، عضوگیری و تعیین حوزه تخصصی این شعبه تاکید کردند.

دیدگاهتان را بنویسید