هفتاد و چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

اخبار هیئت مدیره

هفتاد و چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

هفتاد و چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر کرمی، آقای دکتر مهرمحمدی، خانم دکتر کشتی آرای، آقای دکتر آیتی، خانم دکتر رفیعی، آقای دکتر جمالدینی، آقای دکتر خسروی، آقای دکتر قلتاش، خانم دکتر اسلامیان، آقای دکتر فضل اللهی، آقای دکتر عصاره،  خانم دکتر نیکنام، خانم دکتر کهندل، خانم دکتر کشاورزی، خانم دکتر گویا و خانم دکتر خزائی ۱۸ دی ماه ۱۴۰۲ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این جلسه تصمیم گیری درباره چگونگی ادامه فرایندهای برگزاری همایش بیستم انجمن، فعال سازی شعبه انجمن در استان قم، فعال‌سازی شعبه انجمن در استان فارس و فعال‌سازی شعبه انجمن در استان خراسان رضوی در دستور کار قرار گرفت.

در راستای دستور اول جلسه، اعضای هیئت مدیره بر مشخص نمودن مکان و زمان جدید برای برگزاری بیستمین همایش سالانه انجمن تاکید کردند و پیشنهاداتی مطرح شد.

در راستای دستور دوم جلسه، پس از سخنان آقای دکتر سیف الله فضل اللهی از شعبه انجمن استان قم، هیئت مدیره به منظور فعال‌سازی بیشتر این شعبه بر انتشار فعالیت‌های شعبه (و کلیه شعب) در سایت انجمن، تمرکز شعبه بر محور برنامه درسی و دین، افزایش عضو در سطح استان، استفاده از ظرفیت دانشجویان بین‌المللی، تشکیل کمیته استانی معلمان و پیگیری جهت برگزاری همایش استانی و برخی موارد دیگر تاکید کردند.

در راستای دستور سوم جلسه، هیئت مدیره پس از شنیدن صحبت‌های آقای دکتر قلتاش و خانم دکتر کشاورزی، بر عضوگیری در سطح استان برای این شعبه، برگزاری انتخابات شعبه در اردیبشهت ماه ۱۴۰۳، مشخص نمودن حوزه اصلی فعالیت شعبه و مواردی از این نوع تاکید کردند.

در راستای دستور چهارم جلسه، اعضای هیئت مدیره پس از شنیدن صحبت‌های خانم دکتر کهندل، بر مشخص کردن حیطه تخصصی فعالیت در شعبه استان خراسان رضوی، تشکیل کمیته استانی معلمان، استفاده از ظرفیت‌های استانی، افزایش عضو و مواردی از این دست تاکید کردند.

در این جلسه هم چنین موضوع خواهرخواندگی شعب انجمن جهت افزایش همکاری ها و ایجاد پویایی بیشتر شعب مطرح شد.