گزارش چهارمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی راهبردی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

اخبار هیئت مدیره

گزارش چهارمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی راهبردی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

چهارمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی راهبردی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر کرمی، خانم دکتر کشتی آرای، خانم دکتر نیکنام، آقای دکتر آیتی، آقای دکتر جوادی پور، خانم دکتر رشیدی، خانم دکتر اسلامیان ۱۶ مردادماه ۱۴۰۲ به صورت الکترونیکی و برخط برگزار شد.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این جلسه ارائه گزارش توسط خانم دکتر رشیدی درباره چگونگی پیشرفت تدوین برنامه راهبردی انجمن در دستور کار قرار گرفت.

در این جلسه خانم دکتر رشیدی، گزارشی از چگونگی پیشرفت کار از اردیبهشت ماه تاکنون با اشاره به تدوین پرسشنامه باز برای کسب اطلاعات درباره انجمن و ارسال برای اعضای شورای راهبردی، نوشتن جزییات و مقدمات مربوط به تدوین برنامه راهبردی ارائه دادند.

در ادامه، اعضای شورای راهبردی نیز نظرات خود را درباره تدوین برنامه راهبردی با تاکید بر آسیب شناسی برنامه اول و دوم برای تدوین برنامه جدید، پرهیز از شتاب، پرهیز از نگاه اداری، استفاده از مشارکت حداکثری، ایجاد کانالی برای کمک به شورای راهبردی، برقراری ارتباط با اعضای کلیدی انجمن  در دوره های مختلف به ویژه روسای سابق انجمن و ایجاد ضمانت اجرایی برای برنامه بیان کردند.

تکمیل فرم ارسالی خانم دکتر رشیدی توسط اعضاء، برگزاری نشست هایی به صورت حضوری و مجازی با روسای قبلی انجمن، روسای کمیسیون ها و دبیران سیگ های انجمن، پیشنهاد برای تشکیل گروه کانونی و همکاری تیمی در این کار از مصوبات این جلسه بود.