برپایی کارگاه آموزشی سنتز پژوهی

کمیسیون آموزش کمیسیون ها و گروهای مطالعاتی

برگزاری کارگاه آموزشی سنتز پژوهی در دانشگاه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران

به همت کمیسیون آموزش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران سمینار آموزشی سنتز پژوهی با حضور دکتر محمود مهر محمدی، دکتر علی حسینی خواه و دکتر حسین چهار باشلو با محوریت بررسی مفهوم و ابعاد سنتز پژوهی در پژوهش های برنامه درسی در تاریخ ۲۵خرداد ماه ۱۳۹۸ در محل دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران برگزار شد.
در این سمینار بالغ بر ۲۰نفر از دانشجویان و دانش آموختگان دکتری شرکت کرده اند و گرچه مدت زمان کارگاه ۳ساعت پیش بینی شده بود اما نزدیک به ۴ساعت به طول انجامید. خوشبختانه سمینار با استقبال بالایی از مخاطبان همراه بود و تقاضای ادامه آن در آینده از سوی شرکت کنندگان اعلام شد. بررسی مفهومی سنتز پژوهی،ابعاد و الزامات و ارایه نمونه های عملی سنتز پژوهی در مقالات بین المللی و داخلی از بخش های این سمینار بود.