گزارش دومین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی راهبردی انجمن برنامه درسی ایران

اخبار اخبار هیئت مدیره

گزارش دومین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی راهبردی انجمن برنامه درسی ایران

دومین جلسه شورای عالی برنامه ریزی راهبردی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر کرمی، دکتر کشتی آرای، دکتر نیکنام، دکتر حکیم زاده و دکتر آیتی ۳ بهمن ماه ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی و برخط تشکیل شد.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این جلسه ارائه جمع بندی و تحلیل یافته­ های حاصل از نشست مرجعیت علمی در دستور کار قرار گرفت.

دعوت از آقای دکتر جوادی‌پور برای شرکت در جلسات بعدی شورا و مذاکره با یک استاد دانشگاه در حوزه برنامه راهبردی جهت انعقاد قرارداد و برآورده کردن انتظارات این شورا در قالب طرح پژوهشی از جمله تصمیمات اتخاذشده در این جلسه بود.

خانم دکتر کشتی آرای به یافته­ های حاصل از نشست مرجعیت علمی مبنی بر مفهوم شناسی و ارائه چارچوبی نظری درباره مرجعیت علمی و همچنین بیان راهبردهایی جهت محقق کردن مرجعت علمی اشاره کردند. در ادامه جلسه تصمیم بر آن گرفته شد که یک گروه کانونی در خصوص مرجعیت علمی تشکیل شود و یافته های این نشست به عنوان اولین محتوای موردبحث در آن گروه موردتوجه باشد. همچنین این جلسه به صورت ترکیبی و با مدیریت خانم دکتر حکیم زاده برگزار شود.

در پایان مقرر شد ک در جلسه آتی خانم دکتر نیک‌نام به ارائه در خصوص جمع‌بندی یافته های حاصل از نشست پاسخگویی اجتماعی بپردازند.