اطلاعیه تغییر آدرس سایت «دوفصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی»

اخبار دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی

اطلاعیه تغییر آدرس سایت «دوفصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی»

آدرس سایت «دوفصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی» تغییر کرد و آدرس سایت جدید نشریه https://www.jcstpicsa.ir است.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ دو فصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی صرفا مقالات پژوهشی را مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهد و اعتبار درجه علمی- پژوهشی آن طبق نامه شماره ۱۲۴۹۸۹ مورخ ۱۳۹۱/۶/۱۵ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطاء گردیده است.

همچنین از جمله اهداف و چشم‌اندازهای این نشریه می‌توان به اشاعه و گسترش دانش برنامه درسی، کمک به تولید دانش بومی در حوزه برنامه درسی، ترغیب نو اندیشی در عرصه نظر و نوآوری در عرصه عمل برنامه ریزی درسی، کمک به اصلاح و بازنگری برنامه‌های درسی مقاطع مختلف تحصیلی، انعکاس تجربیات جهانی و بین المللی در حوزه برنامه درسی، نقد و ارزیابی سیاست های برنامه ریزی درسی در کشور و  بررسی چالش‌های نظام برنامه‌ریزی درسی کشور و ارائۀ راهکارهای مناسب برای بهبود آن اشاره کرد.