برنامه یک ماهه جمع‌خوانی کتاب Teaching to transgress bell hooks

گروه برنامه درسی و فرهنگ

برنامه یک ماهه جمع‌خوانی کتاب:

“Teaching to Transgress
by bell hooks “

جزییات برگزاری

برنامه یک ماهه جمع‌خوانی این کتاب توسط گروپ برنامه درسی و فرهنگ انجمن مطالعات برنامه درسی ایران برگزار می‌شود.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، این برنامه با مدیریت و همراهی دکتر زهرا نیک نام عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی و دکتر روح‌الله آقا صالح عضو هیئت علمی دانشگاه ایالتی هامبولت آمریکا برگزار می‌شود.

جزییات خوانش فصل های این کتاب به شرح زیر است:

زهره یوسفی‌نژاد(دانشجوی دکتری دانشگاه خوارزمی)
Engaged Pedagogy
∙A Revolution of Values
(The Promise of Multicultural Chang)

تاریخ ارائه: ۲۱ و ۲۷ تیرماه

نگین توماج(دانشجوی دکتری دانشگاه خوارزمی)
Embracing Change (Teaching in a Multicultural World)

تاریخ ارائه: ۲۷ تیرماه و ۱۱ مردادماه

عاطفه نصیری(دانش‌آموخته دکتری دانشگاه شهید بهشتی)
Paulo Freire

  تاریخ ارائه: ۲۸ تیرماه

مصطفی بیگدلو (دانشجوی دکتری دانشگاه‌ خوارزمی)

Theory as liberatory Practice
∙Ecstasy Teaching and Learning Without Limits

تاریخ ارائه: ۲۸ تیرماه و ۱۷ مرداد ماه

زهرا نیک نام (عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی)

Essentialism and Experience

تاریخ ارائه: ۳ مرداد ماه

زری آقاجانی(دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز)

Holding My Sister’s Hand Feminist Solidarity

   تاریخ ارائه: ۳ مردادماه

علی رهایی (دانشجوی دکتری دانشگاه خوارزمی)
Feminist Thinking (In the Classroom Right Now)
∙Feminist Scholarship Black Scholars

تاریخ ارائه: ۴ مرداد ماه

وحیده مذنبی(عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان هرمزگان)

Building a Teaching Community (A Dialogue)
∙Confronting Class in the Classroom

تاریخ ارائه: ۱۰ و ۱۱ مردادماه

سارا سادات خلیفه سلطانی(دبیر تخصصی مجله پراکسیس در آموزش عالی)

Eros, Eroticism, and the Pedagogical Process

تاریخ ارائه: ۱۷ مردادماه

برنامه از روز چهارشنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۲ آغاز شده و زمان جلسات سه شنبه‌ها و چهارشنبه‌ها به مدت یک ماه از ساعت ۱۷ تا ۱۸ می‌باشد.

مکان برگزاری:
https://meet.google.com

برای کسب اطلاعات و ثبت نام برای حضور در این جلسات از طریق آیدی ذیل، اقدام نمایید:
@LEARNING4GROWTH