دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی پاییز و زمستان ۹۷

انتشارات دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی
آن چه در این شماره خواهیم خواند:
  • شرایط بین‌المللی شدن دانشگاهها با تمرکز بر برنامه‌ریزی درسی بین فرهنگی 

علی خورسندی طاسکوه ، طلعت الشریعه فیروزجائیان

  • به سوی موج سوم در مطالعات برنامه درسی ایران: حرکت به فراسوی نوفهم گرایی ، در جستجوی تکثرگرایی در اقلیم های برنامه درسی

دکترکورش فتحی واجارگاه

  • نیازهای سواد رسانه ای دانشجویان دوره کارشناسی

مجید شریفی رهنمو، دکتر فرهاد سراجی، سعید شریفی رهنمو

  • ساخت و اعتباریابی مقیاس برنامه درسی پایدار در نظام آموزش عالی ایران 

مهدی محمدی، راضیه شیرین حصار، رحمت اله مرزوقی، جعفر ترک زاده، قاسم سلیمی

  • شناسایی قابلیت ها و کارکردهای آموزشی و عمومی تلفن همراه ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی 

دکتر مرجان کیان

  • میزان آماده سازی اعضای هیات علمی در خصوص اجرای اعتبارسنجی و تغییر در برنامه-های درسی دانشگاهی( مطالعه موردی: اعضای هیات علمی رشته مهندسی برق دانشگاه تهران)

امید امراله، ابراهیم خدایی، رضوان حکیم¬زاده، مجید نیلی احمدآبادی

  • بررسی رابطه بین میزان انطباق برنامه های درسی اساتید با کیفیت تجارب یادگیری و عملکرد تحصیلی دانشجویان

ساناز ذاکری،حسین مومنی مهموئی