راه‌اندازی صفحه انگلیسی سایت انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

رویدادها کمیسیون روابط بین الملل

صفحه انگلیسی سایت انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با تلاش و همت سرکار خانم دکتر سولماز نورآبادی، رئیس کمیسیون روابط بین‌الملل انجمن و همچنین اعضای محترم کمیسیون روابط بین‌الملل انجمن راه‌اندازی شد.