موک، نسل نو یادگیری الکترونیکی، چالش ها و فرصت ها

رویدادها نشست ها

گروه روش ها و برنامه های آموزشی و درسی دانشگاه تهران با همکاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران نشت آموزشی #موک: نسل نو یادگیری الکترونیکی، فرصت ها و چالش ها ” را در یکشنبه ۵ خرداد ماه در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران برگزار خواهد کرد. این نشست با ارائه خانم فرزانه تاری و حضور دکتر سعید ضرغامی اجرا شده و دبیری آن به عهده دکتر سعید صفایی موحد می باشد.