پنل تخصصی دوم همایش هفدهم

رویدادها همایش هفدهم

برگزاری پنل تخصصی دوم، در برنامه عصرگاهی روز اول همایش هفدهم انجمن مطالعات برنامه درسی ایران 

دومین نشست تخصصی هفدهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با موضوع چالش های زبان آموزی در دوره ابتدایی با مدیریت دکتر مصطفی قادری برگزار شد. میهمانان این نشست، آقایان دکتر مهرمحمدی، دکتر نوید ادهم، دکتر صادقی و … بودند . این نشست با مدیریت آقای دکتر قادری توانست توجهات زیادی را به خود جلب کند.