تاریخ دانشگاه ایرانی بازخوانی می شود

رویدادها نشست ها

ششمین نشست از سلسه نشست های تخصصی نواندیشی در مطالعات برنامه درسی با موضوع “بازخوانی تاریخ دانشگاه ایرانی” توسط گروه روش ها و برنامه های آموزشی و درسی دانشگاه تهران با همکاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران برگزار می گردد.
سخنران این نشست دکتر محمد حسین بادامچی بوده و دکتر خسرو باقری
دکتر شهین ایروانی به عنوان میهمان در آن حضور خواهندداشت. دبیران نشست مذکور دکتر مرضیه دهقانی و مهندس نیما رحیمیان می باشند.
شایان ذکر است که زمان برگزاری سه شنبه سوم دی ماه از ساعت پانزده تا هفده و مکان برگزارخیابان جلال آل احمد، زیر پل گیشا، خیابان کاردان، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران٬ طبقه سوم٬ سالن شورا است.


لطف جهت حضور در نشست از طریق آی دی تلگرامی
@rahimibehrooz
اقدام نمایید.

شایان ذکر است که این نشست هفته ی گذشته به دلیل آلودگی هوا لغو گردیده بود.