ارزیابی تجارب موفق مدیران و معلمان

رویدادها نشست ها همایش های گذشته

دبیرخانۀ هفدهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، به جهت اهمیت توجه به تجارب زیستۀ مدیران و معلمان و همچنین ارج نهادن به این تجارب ، در آذر ماه سال جاری، اقدام به انتشار فراخوانی مبنی بر دریافت « تجارب موفق مدیران و معلمان» در زمینۀ مسائل آموزشی و تربیتی دورۀ ابتدایی نمود. پس از دریافت و بررسی، از میان آثار دریافتی دو مورد از تجارب مدیران و هفت مورد از تجارب موفق معلمان، شایسته تقدیر و ارائه شفاهی اعلام گردید. هر یک از این آثار شامل تجارب ارزنده و اجرای راه کارهایی بدیع در جهت خلق فرصت های اصیل یادگیری بوده که در تاریخ پنجشنبه ۸ اسفند ماه ۱۳۹۸ ، در دومین روز همایش به صورت شفاهی ارائه خواهند شد.

دبیر علمی همایش
دکتر مرضیه دهقانی