گزارش پنجمین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی راهبردی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

اخبار درباره انجمن

گزارش پنجمین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی راهبردی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

پنجمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی راهبردی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر مهرمحمدی، آقای دکتر کرمی، خانم دکتر کشتی آرای، خانم دکتر نیکنام، آقای دکتر جمالدینی و خانم دکتر رشیدی در ۲۰ شهریور ماه سال ۱۴۰۲ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این جلسه ارائه گزارش توسط خانم دکتر رشیدی درباره تدوین برنامه راهبردی و بررسی ارکان جهت ساز برنامه در دستور کار قرار گرفت.

در ابتدای این جلسه آقای دکتر کرمی به مراحلی از پیشرفت کار تدوین برنامه راهبردی انجمن از جمله تایید فاز اول توسط ناظر طرح خانم دکتر کشتی آرای و پرداخت قسط اول آن به موسسه مجری طرح اشاره کردند و پس از آن خانم دکتر رشیدی به ارائه گزارش دقیقی از کلیه اقدامات انجام شده در این زمینه پرداختند و سپس نسخه اولیه نگارش شده درباره ارزش‌ها، ماموریت و چشم انداز انجمن را ارائه کردند و اعضای هیئت مدیره نظرات خود را در این خصوص بیان کردند و مصوب شد تا ارکان جهت ساز این برنامه بر اساس نکات مطرح شده در این جلسه مورد بازنگری قرار گیرد و سپس به صورت مکتوب در اختیار هیئت مدیره قرار داده شود تا مورد بررسی قرار گیرد.

در ادامه فرایند جمع آوری اطلاعات مورد نیاز درباره بخش‌های مختلف انجمن به منظور نگارش برنامه راهبردی، برگزاری جلسه با مدیران سیگ های انجمن (گروه‌های مطالعاتی) و مصاحبه با همه روسای قبلی انجمن، مورد تاکید هیئت مدیره قرار گرفت.
هم چنین تاکید شد تا گزارش کاملی از فرایند جمع آوری و تحلیل داده ها در نگارش برنامه راهبردی توسط خانم دکتر رشیدی به هیئت مدیره انجمن ارائه گردد و در مستندات تدوین برنامه راهبردی انجمن بایگانی شود.