فراخوان مقاله دوفصلنامه علمی- پژوهشی برنامه درسی: نظریه و عمل

کارگاه ها و دوره های آموزشی

با سلام به تمامی دانشوران و پژوهشگران حوزه تعلیم و تربیت
به اطلاع همه علاقمندان تعلیم و تربیت می رساند که دانشگاه خوارزمی  با همکاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران, تا کنون موفق به انتشار دو شماره از  دوفصلنامه علمی پژوهشی “برنامه درسی: نظریه و عمل” گردیده است. این نشریه افتخار دارد مقالات شمار پژوهشگران عزیز را در قالب علمی – پژوهشی به چاپ رساند. از تمامی علاقمندان به حوزه برنامه درسی تقاضا می شود مقالات خود را از طریق سایت نشریه به نشانی زیر به دفتر نشریه ارسال کنند.

محمد عطاران
سردبیر نشریه

آدرس سایت دوفصلنامه برنامه درسی: نظریه و عمل
http://isj.iup.ir/index.aspx?pid=95745&jid=308