همایش تأملی بر دوره‌های دکتری تخصصی در ایران

کارگاه ها و دوره های آموزشی

همایش تأملی بر دوره‌های دکتری تخصصی در ایران
مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی در راستای انجام رسالت‌های خویش در حوزه آموزش عالی، با توجه به اهمیت نقش دوره‌های دکتری در تحقق اهداف و سیاستهای برنامه پنجساله چهارم و توسعه مبتنی بر دانایی در  نظر دارد به منظور فراهم کردن فرصتی برای بحث، بیان تجربیات، آسیب‌شناسی وکندوکاو در ابعاد پیدا وپنهان دوره‌های دکتری، همایشی با عنوان ”تأملی بر دوره‌های دکتری تخصصی در ایران“ برگزار نماید؛ امید است بدینوسیله امکان مرور تجربیات، و ارائه راهکارهای اجرایی و عملیاتی برای ارتقاء کیفیت دوره‌های مذکور فراهم گردد. بنابراین انتظار می‌رود، صاحب‌نظران، دانشجویان و سایر دست‌اندرکاران عرصه‌های آموزش عالی با مشارکت و ارائه دیدگاههای نظری و تجربی خویش به این امر کمک نمایند.
زمان برگزاری: ۲۶ و ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۸۶
دبیرخانه همایش: تهران، خیابان آفریقا، کوچه گلفام، شماره۱، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی
تلفن: ۱۸-۲۲۰۱۰۶۱۶  فکس: ۶۶۴۰۴۲۷۲

اطلاعات بیشتر…