دعوت از کلیه اعضاء و مدیران جهت مشارکت در بخش وبلاگ انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

کارگاه ها و دوره های آموزشی

اعضای محترم انجمن، بازدید کنندگان گرامی، با توجه به عنایت شما به انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، اعضاء هیأت مدیره و همچنین رؤسای کمیسیون‌ها درنظر دارند شما را در جریان فعالیتهای روزانه انجمن قرار دهند. بنابراین شما می‌توانید در قسمت وبلاگ از آخرین گزارش‌ فعالیت انجمن مطلع و نظرات خود را اعلام نمائید.

وبلاگ انجمن مطالعات برنامه درسی ایران