برنامه سالانه تشکیل جلسات هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در سال ۱۳۸۶

کارگاه ها و دوره های آموزشی

به گزارش آخرین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران که در تاریخ ۳/۲/۸۶ برگزار شد، تاریخ برگزاری جلسات هیئت مدیره در سال ۱۳۸۶ تعیین و به تصویب اعضاء رسید.