برنامه کمیسیون آموزش در سال ۱۳۸۶

کارگاه ها و دوره های آموزشی

در اولین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران که در تاریخ ۲۳ فروردین ۸۶ در اردوگاه شهید باهنر برگزار شد، رؤس فعالیت‌ها و برنامه هر یک از کمیسیون‌های انجمن مطالعات برنامه درسی مشخص گردید.

برنامه کمیسیون آموزش در سال ۸۶