تاریخ اعلام نتایج داوری چکیده‌های ارسال شده به همایش هشتم

کارگاه ها و دوره های آموزشی

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در ارسال چکیده مقاله جهت همایش هشتم انجمن مطالعات برنامه درسی می‌رساند، نتایج اولیه حداکثر تا تاریخ ۳/۵/۸۷ روی سایت اعلام خواهدش شد. لازم به ذکر است که این چکیده‌ها دوباره بررسی خواهد شد و نتایج نهایی در مرحله بعد اعلام می‌شود.