صورتجلسه هیئت مدیره- دی ماه ۸۷

کارگاه ها و دوره های آموزشی
 
چهارمین جلسه هیئت مدیره
 تاریخ برگزاری : ۴/۱۰/۸۷
حاضرین جلسه: دکترمهرمحمدی، دکترعلی عسگری، دکترصمدی، دکترحاتمی، دکترایزدی
غائبین جلسه: دکتر موسی پور، دکتر نوروز زاده، دکتر عصاره
ساعت شروع جلسه : ۱۵:۳۰
ساعت اتمام جلسه : ۱۶:۳۰
دستور جلسه
۱- تفاهم نامه بین انجمن و موسسه پژوهشی و آموزشی و نوآوریهای آموزشی
۲- بررسی نامه وزارت علوم به انجمن
۳- بررسی مصوبات کمیسیون ها
۴-بررسی نامه های ارسالی به انجمن
۵- نکوداشت دکتر کیامنش
 
خلاصه مذاکرات و مصوبات جلسه :
·          دکتر علی عسگری ابتدا راجع به تفاهم نامه فیمابین انجمن و موسسه پژوهشی توضیحاتی را ارائه دادند و قرار شد اعضا نظراتشان را راجع به تفاهم نامه تا دوشنبه ۹/۱۰/۸۷ به دبیرخانه انجمن ارسال نمایند در غیر این صورت مصوب اعلام خواهد شد.
·          انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری در تاریخ ۳/۱۱/۸۷ همایشی برگزار می کند که قرار شد دکتر حاتمی به همراه یکی دیگر از اعضا به عنوان نماینده انجمن در این جلسه  شرکت نماید.
·          دو درخواست دانشگاه کاشان در جلسه هیئت مدیره مطرح شد.۱- درخواست فصلنامه مشترک با انجمن 2- درخواست تاسیس شعبه استانی کاشان
 
·          در مورد فصلنامه مشترک با کاشان دکتر مهرمحمدی گفتند که درجه انجمن در وزارت علوم قرار است A شود پس از پاسخ وزارت علوم می توانیم به این نامه پاسخ دهیم. در این مورد مقرر شد کمیسیون نشر ضوابطی را برای انتخاب فصلنامه های مشترک تهیه نماید.
·          نامه شماره ۷۴۰۳/۲ مورخ ۱۲/۹/۸۷ دبیرمحترم کمیسیون انجمن های علمی کشور در خصوص تدوین برنامه پنجم توسعه کشور مطرح و مقرر شد اعضا پیشنهاد های خود را تا تاریخ ۱۰/۱۰/۸۷ به دبیرخانه اعلام نمایند.
·          مسئله مشارکت انجمن در نکوداشت جناب آقای دکترکیامنش مطرح شد و اعضا موافقت کردند انجمن به صورت فعال در این امر مشارکت داشته باشد.
·          پیشنهاد تنظیم تفاهم نامه با پژوهشکده مطالعات فرهنگی – اجتماعی مطرح شد با کلیت آن توسط اعضا موافقت شد قرار شد راجع به محتوای آن در جلسه آینده تصمیم گیری شود.
·          آئین نامه تاسیس شعب استانی توسط اعضا مورد بررسی قرار گرفت قرار شد اعضا نظراتشان را تا دوشنبه به دبیرخانه ارسال نمایند در غیر این صورت مصوب اعلام خواهد شد.