دانلود فایل صوتی ششمین نشست علمی ماهانه انجمن در سال ۱۳۸۸

کارگاه ها و دوره های آموزشی

ششمین نشست ماهیانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با عنوان "چالشها و نوآوری ها در برنا مه های درسی تربیت معلم" روز چهارشنبه ۸۸/۱۱/۷ در سالن همایشهای سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی برگزارشد.سخنران این نشست آقای دکتر غلامعلی احمدی، رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی بودند و اعضا اصلی میزگرد را نیز آقایان دکتر جوادی پور، دکتر موسی پور، دکتر امام جمعه و آقای مهندس زرافشان تشکیل می دادند.فایل صوتی این نشست را می توانید در این قسمت دانلود کنید