فراخوان دهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

کارگاه ها و دوره های آموزشی
   
"برنامه درسی تربیت معلم"
Teacher Education Curriculum
 
       دانشگاه تربیت دبیرشهید رجایی
         10 و ۱۱ اسفندماه  1389     
 
اهداف همایش:
 
· تبیین اهداف، ضرورت و جایگاه برنامه درسی تربیت معلم
· شناسایی چالش­های فراروی برنامه درسی تربیت معلم در ابعاد طراحی ،‌ تدوین ،‌ اجرا و ارزشیابی
· شناسایی چشم اندازهای برنامه درسی تربیت معلم
· تبیین راهبرد در راهکارهای مناسب نیل به برنامه درسی مطلوب تربیت معلم
 
دبیرخانه همایش
نشانی: تهران- لویزان-‌ خیابان شهید شعبانلو- دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی- معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی- دفتردهمین همایش برنامه درسی تربیت معلم.
 
تلفن : ۲۲۹۷۰۰۲۷ نمابر ۲۲۹۷۰۰۴۳ 
صندوق پستی:۱۶۳-۱۶۷۸۵
Email:education@srttu.edu
www.srttu.edu