میزگرد تخصصی گروه مطالعایتی برنامه درسی زبان فارسی

کارگاه ها و دوره های آموزشی

گروه مطالعاتی برنامه درسی و زبان فارسی 
با همکاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
برگزار می‌کند

عنوان میزگرد علمی:

اصول تدوین مواد آموزشی زبان فارسی

اعضای  میزگرد

·         مریم غیاثیان ( عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور)

·         دکتر علی اصغرکاکو جویباری ( عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور)

·         دکتر حسین قاسم پور ( عضو هیئت علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی)

·         دکر فریدون اکبری ( مدیر گروه  ادبیات فارسی)

·         دکتر سید بهرام علوی   (عضو هیئت علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی)

                                                                                                                                     

زمان:یکشنبه ۱۲/۱۰/۱۳۸۹ ساعت ۱۰-۱۲

مکان : ایرانشهر شمالی- سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی – طبقه هشتم- سالن اجتماعات