کیفیت خروجی های آموزش و پرورش و ورودی ها نظام آموزش عالی کشور

کارگاه ها و دوره های آموزشی

فایل پیوست به عنوان یک خبر در ارتباط با خروجی های آموزش و پرورش و ورودیهای آموزش عالی در یکی از روزنامه ها به چاپ رسیده است بی مناسبت ندانستیم متن خبر را بدون شرح و فقط برای اطلاع اعضا منتشر سازیم.