فصلنامه شماره ۱۵ مطالعات برنامه درسی

کارگاه ها و دوره های آموزشی

در این شماره می‌خوانید:
– سخن سردبیر
-ساخت شکنی جهانی شدن در برنامه‌های درسی با نظر به اندیشه‌های دریدا
دکتر سعید ضرغامی
– نظریه‌های جهانی شدن آموزش و پرورش از دیدگاه چنگ و استلزامات آنها برای برنامه درسی و آموزش
دکتر محرم آقازاده- دکتر علیرضا عصاره
– پیش‌فرض‌های برنامه درسی تربیت دینی در عصر جهانی شدن: مبانی نظری برای نظام آموزش و پرورش عمومی ایران
دکتر رحمت‌الله مرزوقی
– ضرورت برخورداری دانشجویان از دانش شهروندی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در فرایند جهانی شدن
دکتر صمد ایزدی- مصطفی عزیزی
– تحلیل محتوای کتاب‌های درسی دوره متوسطه و پیش‌دانشگاهی رشته علوم انسانی براساس مؤلفه آموزش صلح
– دکتر سهیلا هاشمی
گونه شناسی تئوری‌های چندگانه در جهانی شدن و بومی ماندن برنامه درسی
دکتر عباس شکاری- خداداد مزدایی
– بررسی عنصر زمان در برنامه درسی حسابان از دیدگاه شرکا برنامه درسی
خاطره ابیضی- دکتر محبوبه عارفی- دکتر کوروش فتحی واجارگاه