گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی واحد مازندران

انجمن واحدهای سازمانی
باسمه تعالی

صورتجلسه انجمن مطالعات برنامه درسی شعبه مازندران
نشست اعضای انجمن در تاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۸۹ با حضور اعضاء برگزار و پس از بحث وتبادل نظردر باره راه های فعل کردن و توسعه و تعمیق فعالیت ها، موارد زیر مصوب گردید:
۱٫ حضور فعال تر و مؤثرتر اعضاء در جلسا ت شورای مرکزی
۲٫ ارتباط مستمر انجمن شعبه مازندران با انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
۳٫ جذب علاقه مندان و دانشجویان ارشد علوم تربیتی
۴٫ فعال کردن سایت انجمن استانی با تأمین بودجه بوسیله اعضاء
۵٫ برگزاری گردهمایی یک روزه دانشجویان ارشد علوم تربیتی در دانشگاه مازندران در اسفند مه ۸۹
۶٫ تعیین محل دبیرخانه انجمن در جلسه آینده
۷٫ بزگزاری همایش یک روزه با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی با دعوت از یک صاحب نظر علوم تربیتی
۸٫ ارائه گزارش فعالیت های استانی به انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
۹٫ جلسه بعدی در تاریخ ۱۱/۱۱/۸۹ ساعت ۱۷
۱۰٫درخواست ارسال شماره های موجود فصلنامه انجمن برای دانشگاه ها و اعضای استانی
اعضای حاضر: دکتر صمد ایزدی – دکتر بابک حسین زاده- دکتر حسین دائی زاده- دکتر وحید فلاح- خانم سیف اله پور
خلاصه گزارش عملکرد انجمن مطالعات برنامه درسی ایران – شعبه مازندران سال ۸۸-۸۷
بخش اول : همایش هشتم جهانی شدن و بومی ماندن برنامه درسی چالشها وچشم اندازها
۱- تمهید مقدمات برای برگزاری همایش هشتم (همایش ملی سالانه انجمن ) با همکاری دانشگاه مازندران
۲- حضور در جلسات کمیته علمی (بررسی مقالات وداوری۴۱۴ چکیده مقاله فارسی و۴ چکیده انگلیسی که ۲۲۷ چکیده مقاله مورد پذیرش قرار گرفت وبعد از دریافت اصل مقالات تعداد ۴۲ مقاله فارسی و۴ مقاله انگلیسی مورد پذیرش و در همایش ارائه گردید .)
۳- همکاری مستمر با کمیته اجرایی همایش هشتم قبل وحین برگزاری همایش
۴- تلاش برای جلب مشارکت وهمکاری مراکز دانشگاهی وآموزش وپرورش مازندران
بخش دوم : فعالیتهای آموزشی
۱- برگزاری کارگاه آموزشی روشهای نوین تدریس برای استادان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز وبندرگز ومعلمان مازندران
۲- برگزاری کارگاه آموزشی طراحی وبرنامه ریزی تدریس ویادگیری برای معلمان آموزش وپرورش
۳- برگزاری کارگاه آموزشی تحلیل محتوای کتابهای درسی برای معلمان
۴- حضور فعال در کمیته برنامه ریزی درسی آموزش وپرورش استان مازندران
۵- تهیه جزوه های آموزشی – تخصصی در زمینه های برنامه ریزی درسی، روشهای تدریس ،طراحی آموزشی وطرح درس
۶- همکاری با مراکز تربیت معلم استان مازندران در برگزاری جشنواره های تدریس وهمایش علمی به روز کردن دانش و مهارت های معلمان
۷- همکاری با انجمن علمی معلمان استان در برگزرای کارگاههای آموزشی وجشنواره های تدریس
۸- ارائه سخنرانی علمی- تخصصی در اجتماع دانشجویان دانشگاهها ومراکز تربیت معلم و معلمان
بخش سوم : فعالیتهای علمی پژوهشی
۱- تهیه وارائه مقالات علمی در همایش های منطقه ای، ملی و بین المللی
۲- چاپ مقالات علمی در فصلنامه های علمی – پژوهشی
۳- راهنمایی وهدایت پروژه های تحقیقاتی وپایان نامه های کارشناسی ارشد
۴- جمع آوری اطلاعات ومطالب تخصصی برای تدوین وتالیف برخی از دروس تخصصی دانشگاهی در مقطع کارشناسی وکارشناسی ارشد (در دست اقدام )
۴- شرکت در کارگاه آموزشی روشهای پیشرفته پژوهشی
پیشنهاد های انجمن شعبه مازندران به انجمن مطالعات برنامه درسی ایران:
۱- برقراری ارتباط مستمر بین شعب استانی واعضای کمیسیونهای انجمن مرکزی
۲- حمایت وپشتیبانی سخت افزاری ونرم افزاری از شعب استانی در راستای توسعه وپیشبرد اهداف انجمن
۳- مشارکت دادن واحدهای استانی در تصمیم سازی ها وتصمیم گیریهای انجمن
۴- ارسال نشریات (خبرنامه ،ویژه نامه وفصلنامه ) انجمن برای اعضای شعب استانی بصورت منظم وبطور مستمر و توسعه ارتباطات علمی- پژوهشی در عرصه بین المللی .
۵- دادن سهمیه به شعب استانی برای چاپ مقالات علمی در فصلنامه انجمن
۶- کمک گرفتن از اعضا وموسسین شعب استانی در امر داوری مقالات
۷- استفاده از نیروهای کا رآمد انجمن استانها در کمیسیونهای انجمن مرکزی
۸- فراهم کردن زمینه های ارتباط مطلوب تر با وزارت آموزش وپرورش ووزارت علوم ،تحقیقات وفناوری اطلاعات با انجمن وبه تبع آن گسترش این ارتباط در استانها
۹- کمک به حل مشکلات مالی انجمن در استانها
خلاصه گزارش عملکرد انجمن مطالعات برنامه درسی مازندران سال ۸۹-۸۸
بخش اول:فعایت های آموزشی
الف) کارگاه آموزشی روش های نوین یاددهی –یادگیری
ب) " " برنامه ریزی درسی و طرح درس
ج) " " نیازسنجی
د) " " برنامه ریزی آموزشی
ه) " " اصول و روش تهیه مقاله علمی
۲) سخنرانی علمی در دانشگاه ها و مراکزتربیت معلم
۳)تهیه و اجرای برنامه های آموزشی با همکاری مرکز تربیت معلم استان مازندران و گلستان
بخش دوم: فعالیت های پژوهشی
۱) تهیه و ارائه مقاله های علمی در همایش های منطقه ای و ملی
۲) حضور در کنفرانس های علمی منطقه ای وملی
۳) چاپ مقاله در فصلنامه های علمی-پژوهشی
۴) هدایت و راهنمایی طرح های پژوهشی و پایان نامه های کارشناسی ارشد
۵) اجرای طرح های پژوهشی با همکاری دانشجویان و محققین در حوزه علوم تربیتی
۶) تهیه و ارائه مقاله علمی به همایش دهم انجمن
بخش سوم: نشست ها
نشسست اعضای مرکزی انجمن مازندران وبررسی راه های توسعه فعالیت ها
انجمن مطالعات برنامه درسی واحد مازندران