دبیرخانه انجمن

دبیرخانه انجمن

آدرس دبیرخانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران: تهران- خیابان کریم خان زند- نبش خیابان دکتر عضدی (آبان شمالی)- ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی- طبقه دوم- اتاق ۲۰۲
مسئول دبیرخانه: سمیه خسروی
تلفن: ۸۱۰۳۲۲۰۳
فکس: ۸۱۰۳۲۲۰۸
پست الکترونیکی: icsa_ir@yahoo.com