مسئولان جدید کمیسیون‌های انجمن مطالعات برنامه درسی

کارگاه ها و دوره های آموزشی

طبق ساختار تشکیلاتی جدید انجمن، نام کمیسیون‌ها و مسئولین آنها در جلسه هیئت مدیره مورخ ۲ اردیبهشت ماه به شرح زیر تصویب شد.

ردیف

عنوان کمیسیون

مسئول کمیسیون

۱

کمیسیون روابط بین‌الملل

دکتر محمود مهرمحمدی

۲

کمیسیون پژوهش

دکتر علی اکبر خسروی

۳

کمیسیون ارزشیابی و نقد

دکتر علیرضا عصاره

۴

کمیسیون توسعه انجمن

دکتر محمدعلی میرزابیگی

۵

کمیسیون ترویج علم

دکتر رضوان حکیم زاده

۶

گروه‌های مطالعاتی

دکتر محمود مهرمحمدی

۷

مدیریت سایت انجمن

جواد یزدانی