گزارش نشست علمی ماهانه ۱۳ دی ماه

کارگاه ها و دوره های آموزشی

چهارشنبه ۱۳ دی ماه ۱۳۹۱، از ساعت۹ الی ۱۲ نشست علمی ماهانه انجمن مطالعات برنامه درسی با عنوان «گزارش سفر مطالعاتی کره جنوبی» برگزار شد. این نشست با همکاری سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی تدارک دیده شده بود. در این نشست از بخش های مختلف مورد بازدید در کره،  بنیاد پیشبرد علوم و خلاقیت کره (Korean Foundation for the Advancement of Science and Creativity: KOFAC)، موسسه برنامه ریزی آموزشی کره (Korean Educational Development  Institute: KEDI)، موسسه برنامه درسی و ارزشیابی کره (Korea Institute for Curriculum and evaluation: KICE)، دانشگاه ملی بوسان و دانشکده های مهندسی و علوم تربیتی آن، دانشگاه پستک (POSTECH) در پوهانگ (Pohang)، دانشگاه ملی جیونگ سانگ ( Gyongsang National University) در شهر جینجو (jinju)، مرکز آموزش علوم دانش آموزان نخبه، کارخانه فولاد پستکو، و چندین مرکز علمی و فرهنگی و مدرسه (همراه با نمایش فیلم و تصویر) گزارش ارائه شد. بعلاوه سخنرانان حول حوزه های مختلف مربوط به آموزش پرورش کشور کره مطالبشان را ایراد کردند. سخنرانان و عناوین مطالبشان به قرار ذیل بود:

۱ – آقای دکتر ایزدی: برنامه درسی ملی کره جنوبی

۲- آقای دکتر امانی: نوآوری های برنامه درسی کره و الهام بخشی های آن برای کشورمان

۳- آقای دکتر نوریان: آشنایی با کایس (KICE)

۴- آقای دکتر مهرمحمدی: معلم و برنامه تربیت معلم

۵-خانم دکتر نیک نام: آموزش علوم

۶- آقای دکتر مرعشی: آموزش فلسفه به کودکان

۷- آقای دکتر قاسمپور: آموزش زبان ملی

۸- خانم کریمی: آموزش استثنایی