اعلام تشکیل مجدد جلسات گروپ برنامه درسی و آموزش علوم

کارگاه ها و دوره های آموزشی

در روز شنبه مورخ ۱۴ بهمن ۱۳۹۱ از ساعت ۱۵ الی ۱۷ بعد از وقفه طولانی اولین جلسه گروپ علوم با حضور جناب آقای دکتر امانی، جناب آقای دکتر وصالی و سرکار خانم دکتر شکرباغانی و جمعی از دانشجویان دانشگاه شهید رجایی در دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تشکیل شد. در این جلسه به ماهیت سیگ علوم و اهداف آن پرداخته شد و بنا شد تا این جلسه به صورت مستمر در اولین شنبه هر ماه در همین مکان یعنی دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و در همین ساعت برگزار شود. از علاقمندان دعوت می شود تا در این جلسات حضور فعال داشته باشند.