گزارش نشست قومیت در برنامه‌های درسی ایران

کارگاه ها و دوره های آموزشی

گزارش نشست چهارم

تاریخ:۱۶/۱۲/۱۳۹۱

موضوع:قومیت در برنامه های درسی ایران

 

چهارمین نشست تخصصی گروپ "برنامه درسی و فرهنگ" با موضوع قومیت در برنامه های درسی ایران در روز چهارشنبه شانزدهم اسفند ماه به سخنرانی دکتر علیرضا عراقیه  با حضور اساتید و دانشجویان علاقه مند به حوزه تعلیم و تربیت به خصوص برنامه درسی در سالن علامه جعفری دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.در ابتدا دکتر عراقیه بحث خود را با مقدمه ای از دکتر شریعتمداری در کتاب چگونگی توسعه مراکز علمی کشور،که در آن دکتر شریعتمداری بر روی این نکته تاکید کرده بودند که باید کارشناسانی تربیت شوند تا به مدارس و دانشگاه ها بروند و از واقعیات و آنچه که در مدارس ما می گذرد اطلاعاتی به دست آورند آغاز کردند سپس ایشان در باب موضوع و روش مورد استفاده توضیحاتی به شرح زیر بیان نمودند:

·         برنامه درسی که راجع به بحث قومیت روی آن کار شده است برنامه درسی برگرفته از دیدگاه آیزنر است.(برنامه درسی صریح،پنهان،پوچ) که بر روی برنامه درسی صریح و پنهان کار شده است.

·         در بخش برنامه درسی صریح بر روی تحلیل محتوای کتاب های دوره متوسطه، و در بخش برنامه درسی پنهان بر اساس دیدگاه سیلور و الکساندر که دارای سه بخش (ساختار مدرسه،تعامل دانش آموزان و تعامل معلمان با دانش آموزان است) راجع به برنامه درسی پنهان دوره متوسطه کار شده است.

·         در بخش برنامه درسی صریح از روش کیفی و در بخش برنامه درسی پنهان از روش اتنو گرافی استفاده شده است.

سپس در باب ضرورت و اهمیت توجه به قومیت ها سخنانی به شرح زیر بیان شد:

·         در جامعه ما اقوام مختلفی وجود دارند.

·         در حوزه سیاسی بحث قومیت بیشتر تبلور پیدا کرده ولی در تعلیم و تربیت کمتر به آن توجه شده است.

·         فلسفه اصلی تاسیس مدارس انتقال ،توسعه و بهسازی میراث فرهنگی است.

·         توجه به قومیت در آموزش و پرورش باعث درک،پذیرش و همدلی می شود.

·         دانش آموزان در تمام سنین با قومیت ها آشنا می شوند.

·         روابط سازنده میان مردمان و فرهنگ ها به وجود می آید.

·         از دیدگاه پاینار مباحث نژادی و قومی نسبت به مباحث برتری اقتصادی بیشتر مطرح می شود.

·         مهرمحمدی بنیاد نظریه نومفهوم گرایان را روی چهار اصل فرهنگی،تاریخی،سیاسی،و نژادی می داند که قومیت هم جزئی از این مباحث است.

·         و…

پس از پایان سخنان دکتر عراقیه اعضای محترم میز گرد به بیان دیدگاه های خود نسبت به این موضوع پرداختند.ابتدا دکتر جواد حاتمی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس دلیل مغفول ماندن و بی توجهی به مقوله قومیت ها را عدم آگاهی از این مسئله ذکر کردند و نفی قومیت ها را با توجه به آیات قرآن نفی آیات الهی دانستند.پس از سخنان دکتر حاتمی دکتر احمد گل محمدی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی ضمن ارزشمند دانستن این پژوهش  نقد هایی را  از منظر متدلوژی بیان داشتند و در پایان دکتر علیرضا عصاره عضو هیئت علمی دانشگاه شهید رجایی بحث تکثر فرهنگی را به عنوان یکی از ابعاد برنامه درسی، از بحث هایی دانستندکه امروزه در دنیا مطرح است و زمینه این بحث را تاثیر گذاری قومیت هایی دانستندکه از ابتدا در جوامع وجود داشتند.پس از پایان سخنان اعضای محترم میزگرد سوالاتی هم از جانب حضار مطرح شد و پس از سپری شدن زمانی نزدیک به دو ساعت چهارمین نشست گروپ نیز به پایان رسید دوستانی که امکان حضور در این جلسه برایشان فراهم نبود می توانند با مراجعه به وبلاگ گروپ به نشانی www.curriculum-culture.blogfa.com  فایل صوتی این نشست را دریافت نمایند.