نشست پیش بایست های برنامه ریزی درسی بازارنگر

رویدادها نشست ها

نشست “پیش بایست های برنامه ریزی درسی بازارنگر” در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار خواهد شد

“گروه مطالعات برنامه درسی و آموزش ” دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری “انجمن مطالعات برنامه درسی ایران” نخستین پیش نشست تخصصی “اولین همایش برنامه درسی و اشتغال” را برگزار خواهند کرد

. به گفته دکتر مرتضی کرمی، دبیر علمی همایش مذکور، این نشست با سخنرانی مجازی دکتر محرم آقازاده( مشاور اصلاح برنامه های درسی یونسکو) روز چهارشنبه مورخ ۱۷ مهرماه ۹۸ از ساعت ۱۰:۴۵ در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار خواهد شد.