نشست نقد و بررسی طرح چالش برانگیز رفع انحصار از زبان انگلیسی!

رویدادها نشست ها

نشست نیمروزه “نقد و بررسی طرح رفع انحصار از زبان انگلیسی در نظام آموزش همگانی کشور” به میزبانی دانشگاه تربیت مدرس برگزار خواهدشد.
این نشست که با همکاری مشترک انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، انجمن آموزش عالی ایران، انجمن علمی آموزش زبان و ادبیات انگلیسی، و گروه آموزش زبان انگلیسی دانشگاه تربیت مدرس برگزار می شود به نقد طرحی می پردازد که اخیرا توسط مجلس شورای اسلامی در زمینه حذف برنامه درسی آموزش زبان پرداخته و مسئولیت آن را به موسسات آموزش زبان و خانواده ها تفویض می کند.

نشست مذکور روز سه شنبه مورخ ۳۰ مهرماه از ساعت ۱۴ الی ۱۸ در سالن علامه جعفری دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس با حضور حامیان و ناقدان طرح برگزار خواهد شد.