برنامه درسی پیش از دبستان در لبنان

کمیسیون ها و گروهای مطالعاتی گروه برنامه درسی اوان کودکی گروه های مطالعاتی

 تشریح وضعیت آموزش اوان کودکی در لبنان با حضور دکتر مریم رعد

انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با همکاری گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت مدرس، نشست تخصصی برنامه درسی و پداگوژی پیش از دبستان در لبنان را برگزار خواهند نمود. در این نشست که روز سه شنبه بیست و هشتم آبانماه در دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس برگزار خواهد شد، دکتر مریم رعد، استادیار دانشگاه لبنان، به تشریح وضعیت آموزش اوان کودکی در لبنان خواهند پرداخت.

شایان ذکر است که حضور در نشست فوق برای عموم آزاد است.