انتشار مقالات برتر همایش هفدهم در نشریات انجمن

رویدادها نشست ها همایش های گذشته

۵ مقاله برتر همایش هفدهم، در نشریات انجمن به چاپ خواهند رسید!

دکتر مرضیه دهقانی، دبیر علمی هفدهمین همایش ملی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، از چاپ ۵ مقاله برتر همایش سال جاری در نشریات تحت پوشش انجمن مظالعات برنامه درسی ایران خبر داد و گفت: به پاس قدردانی از پژوهش های برتر در حوزه برنامه درسی ابتدایی و با مساعدت هیات مدیره انجمن، مقالات برتر همایش هفدهم در یکی از نشریات وابسته به انجمن مطالعات برنامه درسی ایران به چاپ خواهند رسید.