برگزاری دومین جلسه کمیته علمی همایش هفدهم انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

رویدادها نشست ها همایش های گذشته

دومین جلسه کمیته علمی همایش هفدهم انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در روز دوشنبه مورخ ۱۳ آبان ماه در محل دانشگاه تهران تشکیل شد.

در این جلسه که خانم ها دکتر رضوان حکیم زاده، مرضیه دهقانی، پروین صمدی، سولماز نورآبادی، بتول سبزه و فرشته افکاری و آقایان دکتر محمد جوادی پور، سعید صفائی موحد و آقای ناصر یعقوب نژاد و دکتر خالقی نژاد حضور داشتند ایده ها و پیشنهادات متعدد جهت اجرای هر چه بهتر همایش ارائه شد و در نهایت موارد ذیل مورد تصویب قرارگرفت:

۱. ارائه مقالات بصورت همزمان در سه سالن مجزا با محوریت موضوعات همایش
۲. برگزاری دو پنل تخصصی با عناوین:
الف. عدالت آموزشی و تنوع در مدارس
ب. چالش های شیوه ارزشیابی برنامه درسی در مدارس ابتدایی
۳. برگزاری کارگاه های مرتبط متناسب با موضوع همایش یک روز قبل از آغاز
۴. برگزاری نمایشگاه ها و غرفه های متناسب با موضوعات فرهنگی و درسی