درخواست برگزاری کارگاه

رویدادها کارگاه ها و دوره های آموزشی کارگاه های همایش

هجدهمین همایش ملی هویت ایرانی برنامه درسی و آموزش در عصر پسا کرونا در نظر دارد به منظور تبادل تجربیات و ارتقای سطح دانش تخصصی شرکت کنندگان اقدام به برگزاری تعدادی کارگاه آموزشی در زمینه‌های مرتبط با محورهای همایش نماید. لذا از متخصصان دعوت به عمل می آید اهداف و مشخصات کارگاه آموزشی پیشنهادی خود را در این کاربرگ وارد نموده و تا تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰ به آدرس پست الکترونیک همایش iici@um.ac.ir ارسال نمایند. پیشنهادات واصله در کمیته علمی همایش بررسی و نتیجه از طریق پست الکترونیک اعلام خواهد شد.

دریافت فرم درخواست کارگاه