دومین نشست علمیکاوشی در ابتکار عمل سند جدید برنامه درسی ژاپن (۲۰۲۰)

رویدادها نشست ها

کمیسیون روابط بین‌الملل انجمن مطالعات برنامه درسی ایران برگزار می‌کند؛
دومین نشست علمی «کاوشی در ابتکار عمل سند جدید برنامه درسی ژاپن (۲۰۲۰)»

دومین نشست علمی «کاوشی در ابتکار عمل سند جدید برنامه درسی ژاپن (۲۰۲۰) » توسط کمیسیون روابط بین‌الملل انجمن مطالعات برنامه درسی ایران برگزار می‌شود.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این نشست علمی پروفسور تتسو کوراموتو از دانشگاه فرهنگ و هنر شیزوکا و عضو انجمن مطالعات برنامه درسی ژاپن به سخنرانی خواهد پرداخت.

دومین جلسه این نشست علمی نیز با مدیریت دکتر محمود مهرمحمدی، استاد تمام مطالعات برنامه درسی دانشگاه تربیت مدرس در تاریخ ۷ دی ماه ۱۴۰۱ به صورت مجازی و در ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۵:۳۰ به وقت ایران برگزار خواهد شد.

لینک ورود به این نشست علمی کمیسیون روابط بین‌الملل انجمن مطالعات برنامه درسی ایران http://vroom.um.ac.ir/icsa می‌باشد.

با توجه به برگزاری جلسه به زبان انگلیسی، کتاب معرفی شده درباره برنامه درسی مدارس ۲۰۲۰ ژاپن در دسترس قرار می‌گیرد. ?

 

Education_in_the_Asia_Pacific_Region_Issues,_Concerns_and_Prospects