نشریه انجمن مطالعات برنامه درسی

فصلنامه مطالعات برنامه درسی(بهار ۱۳۹۸)

انتشارات فصلنامه مطالعات برنامه درسی

آن چه در این شماره خواهیم خواند

ارزیابی ظرفیت کتاب های درسی ریاضی دوره متوسطه اول در ترویج یادگیری عمیق مفاهیم

محمد مهدی دری، دکتر ابوالفضل رفیع پور، دکتر فاطمه دری

ساخت اعتباریابی و رواسازی پرسشنامه شایستگی های فناورانه هنرجویان فنی و حرفه ای

فریده نوری ، دکتر محمد حسین یارمحمدیان ، دکتر محمد علی نادی

تصویر برنامه درسی از منظر نوعمل گرایی با تاکید بر اندیشه رودتی

دکتر مریم نادری

شناسایی عوامل موثر بر کارآفرینی آموزشی، مطالعه موردی هنرستان های فنی و حرفه ایی و کاردانش شهرستان نجف آباد

زهره چاوشی نجف آبادی، دکتر سید محمد رضا داودی

رهیافتی ترکیبی در ارزشیابی کیفیت فعالیت های روزانه برای مراقبت های شخصی کودکان در مراکز پیش از دبستان شهرستان قشم

فرحناز نژادعفوری، دکتر کیوان صالحی ، دکتر ابراهیم طلایی

تربیت اجتماعی و سیاسی به روایت کتاب های درسی دوره دوم متوسطه نظری ایران

دکتر رضا جعفری هرندی ، حسن نجفی

برای دریافت اخرین نسخه از فصلنامه مطالاعات برنامه درسی  ورژن بهار ۱۳۹۸ می توانید  از لینک زیر استفاده نمایید.

فصلنامه مطالعات برنامه درسی