دو فصل نامه نظریه و عمل در برنامه درسی شماره ۱۱

انتشارات دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی

دوفصلنامه‌ نظریه و عمل در برنامه‌‏درسی

سال ششم- شماره‏ی ۱۱- بهار و تابستان ۱۳۹۷

 

آنچه در این شماره از دوفصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی می خوانیم به شرح زیر است.

  • تجارب دانش آموزان پسر ابتدایی از اجرای ارزشیابی توصیفی

           دلارام محمدی، دکتر اسکندر فتحی آذر، دکتریوسف ادیب

  • جایگاه محورهای تربیت هنری، ساختار محتوایی و الگوی سه وجهی برنامه درسی در کتاب های درسی فرهنگ و هنر دوره اول متوسطه

          محمدفیروزی، دکترمحمد سیفی،  دکتر علی حسینی مهر، دکترعلیرضا فقیهی

  • سنتز پژوهی در مطالعات تطبیقی نظام های تربیت معلم ایران وجهان

          مهری اعزازی، دکترمحمد نوریان، دکترعلی اکبر خسروی بابادی ،  دکتر داریوش نوروزی

  • مفهوم سازی مشاوره برنامه درسی به عنوان یکی از قلمروهای نوین حوزه برنامه درسی

          محمدتقی رودی، دکتر کوروش فتحی واجارگاه ، دکترمحبوبه عارفی، دکتررضوان حکیم زاده، دکترمسعود شریفی

  • آموزش چندفرهنگی در کتاب های درسی فارسی( خوانداری ) دوره آموزش ابتدایی ایران

           فاطمه هواس بیگی، دکتر علیرضا صادقی، دکتر حسن ملکی،دکتر مصطفی قادری

  • واکاوی عملکرد ریاضی در دانش‌آموزان جهشی

           دکتر ابراهیم طلایی،دکتر زهرا رحیمی، دکترحمیدرضا حسن آبادی،گلرخ برارپور، آزاده میرزایی

  • الگوی برنامه ریزی درسی درکلاس معکوس: سنتزپژوهی روش‌ها

           حسن کاویانی،دکتر محمدجواد لیاقت دار، دکتر بی بی عشرت زمانی، دکتر یاسمین عابدینی

 

برای دریافت این شماره می توانید از طریق وب سایت این نشریه به ادرس زیر اقدام نمایید.

دریافت نشریه نظریه و عمل در برنامه درسی