چهارمین نشست علمی «برنامه‌های توسعه حرفه‌ای برای معلمان ریاضی ابتدایی و متوسطه»

اخبار نشست ها

کمیسیون روابط بین‌الملل با همکاری گروه برنامه درسی ریاضی و علوم انجمن برگزار می‌کند؛
چهارمین نشست علمی «برنامه‌های توسعه حرفه‌ای برای معلمان ریاضی ابتدایی و متوسطه»

چهارمین نشست علمی «برنامه‌های توسعه حرفه‌ای برای معلمان ریاضی ابتدایی و متوسطه» توسط کمیسیون روابط بین‌الملل با همکاری گروه برنامه درسی ریاضی و علوم انجمن مطالعات برنامه درسی ایران برگزار می‌شود.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛‌ در این نشست علمی دکتر کریستوفر کریبز، استاد برجسته آموزشی و پژوهشی ممتاز گروه ریاضیات و گروه برنامه درسی و آموزش دانشگاه تگزاس آرلینگتون و دکتر زهرا گویا، استاد آموزش ریاضی گروه ریاضیات کاربردی و صنعتی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهید بهشتی به سخنرانی خواهند پرداخت.

این نشست علمی ۱۹ مهرماه ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد.

ساعت به وقت ایران ۱۷:۰۰_۱۸:۳۰
ساعت به وقت تگزاس ۸:۳۰_۱۰:۰۰

لینک حضور در چهارمین نشست علمی «برنامه‌های توسعه حرفه‌ای برای معلمان ریاضی ابتدایی و متوسطه»

http://vroom.um.ac.ir/icsa