نشست علمی تخصصی شنبه ۱۲ بهمن ماه

کارگاه ها و دوره های آموزشی
موضوع سخنرانی:
استفاده از فناوری‌های دیجیتال در فریند یاددهی- یادگیری

سخنران:
پروفسور بری کی سن
اساتید کشور استرالیا

و متخصصی کاربرد فناوری‌های دیجیتال در آموزش

تاریخ برگزاری:
شنبه ۱۲ بهمن ماه
از ساعت ۹ الی ۱۰:۳۰

محل برگزاری:
خیابان ایرانشهر شمالی- سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی- طبقه ۸- سالن اجتماعات