چاپ کتاب فرهنگ آموزش و یادگیری

کارگاه ها و دوره های آموزشی

 

درباره کتاب:

بحث کتاب حاضر «فرهنگ آموزش و یادگیری» که در زمره مبانی اساسی تعلیم و تربیت و آموزش عالی قرار می گیرد، در میان کتاب های دانشگاهی تا حدودی مهجور مانده است. در این اثر تلاش می شود مباحثی مطرح شود که به صورت نظری و عملی مفاهیم و کارکردهای فرهنگ آموزش – یادگیری در نظام آموزش دانشگاهی تبیین شود.

توجه به آموزش از منظر فرهنگ، به تازگی در حوزه مطالعات تعلیم و تربیت و آموزش عالی در ایران مطرح شده است. این مسئله بحثی است که جروم برونر (۱۹۹۶) در کتاب «فرهنگ تعلیم و تربیت» مطرح کرد و پس از او پاملا بولتین جوزف و همکاران (۲۰۰۰) در کتاب  «فرهنگ های برنامه درسی» به تحلیل فرایند تعلیم و تربیت از زاویه فرهنگ پرداختند. به علاوه، کتاب حاضر به نوع خاصی از محیط یادگیری که در محیط مجازی است می پردازد و از هر دو نظر کاری بدیع است.

اقتباس از الگوهای غربی برنامه های یادگیری الکترونیکی بدون ملاحظه ارزش های بومی و دیگر عوامل زمینه ای، می تواند کارآیی این برنامه ها را متأثر کند. از این رو به نظر می رسد بهتر باشد در به کار گیری یادگیری الکترونیکی در نظام آموزشی و دانشگاه ها، توجه به ارزش های زمینه ای و فرهنگی بیشتر مورد توجه دست اندرکاران قرار گیرد. کتاب حاضر برای سیاست گزاران نظام آموزشی به ویژه نظام آموزش مجازی در ایران پیشنهادهایی کاربردی به همراه دارد.

 

مراکز پخش:                         تهران: موسسه کتابیران  تلفن    66566510

                                    یزد- خیابان فرخی- کتابفروشی فدک     6225491–0351