دومین نشست گروپ برنامه درسی و فرهنگ

کارگاه ها و دوره های آموزشی

سخنرانی:

 مهندس مهدی نوید ادهم

( دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش)

 باموضوع:

رویکرد فرهنگی به تربیت

اعضای میزگرد:

دکتر علیرضا صادق زاده قمصری؛ دانشگاه تربیت مدرس

دکتر محمد حسنی؛ پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

دکتر زهرا نیکنام؛ سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی  

زمان: چهارشنبه  29 آذر ۱۳۹۱، ساعت ۴-۶ بعداز ظهر

محل برگزاری:
ایرانشهر شمالی-  سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، طبقه هشتم – سالن اجتماعات