دومین شماره دوفصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی به چاپ رسید

کارگاه ها و دوره های آموزشی

در این شماره می‌حوانید

·         سخن سردبیر

·         تجربه‏ی حرفه‏ای اساتید در ارتباط با پدیده تدریس اثربخش  در آموزش عالی/ دکتر خلیل غلامی/ محمد اسدی

·         آموزش در خانه: بدیل مدرسه/ دکتر محمد عطاران/ صغری ملکی

·         تبیین انتظارات متقابل جامعه علمی مطالعات برنامه درسی و نظام آموزشی: بحثی در زمینه باز سازی منزلت حرفه ای رشته و دانش آموختگان آن  در جامعه ایران / دکتر محمود مهرمحمدی

·         نقد و بررسی «اهداف تفصیلی فعالیتهای دوره پیش دبستانی» در برنامه درسی ملّی جمهوری اسلامی ایران از منظر رویکرد اسلامی عمل / دکتر نرگس سجادیه/ سعید آزادمنش

·         تبیین چارچوب نظری ابعاد و مولفه های نگرش جامع پژوهشگری و طراحی عناصر عمومی آن در برنامه درسی مدرسه‏ای/ عطیه سادات حسینی یزدی / دکتر مهدی سبحانی نژاد

·         روش ‏شناسی پژوهش‏های داخلی و خارجی مربوط به حوزه برنامه درسی در آموزش عالی/ محمد رحمان پور/ دکتر احمدرضا نصر اصفهانی

·         رویکرد تلفیقی در برنامه‏ی درسی تربیت بدنی مقطع ابتدایی/ حمیده یاقوتی/ دکتر محمد جوادی‏پور/ دکتر علی اکبر خسروی.

 لینک دوفصلنامه برنامه درسی: نظریه و عمل